Privacy

Privacyverklaring KWK Huisvestingsregisseurs

KWK is een onafhankelijk adviesbureau met integrale dienstverlening voor realisatie, inrichting, renovatie en instandhouding van vastgoed.

Bij onze dienstverlening is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Met deze privacyverklaring willen wij u inzicht geven in de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens wij verwerken en u wijzen op de manier waarop u contact met ons kunt opnemen voor vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn hieronder omschreven. Wij verwerken persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u:

Wij verwerken alleen persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • (Mobiel) Telefoonnummer
  • E-mailadres

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens:

KWK zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk of wettelijk is vereist. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar.

Wijze van verwerking:

Uw persoonsgegevens kunnen zowel digitaal als in fysiek papieren dossier worden opgeslagen. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen van uw persoonsgegevens:

KWK zal uw persoonsgegevens nooit verkopen of op andere wijze beschikbaar stellen aan derden en zal deze uitsluitend delen met bedrijven (Verwerkers) indien dit noodzakelijk is voor de overeenkomst met u. Met deze bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KWK blijft verantwoordelijke voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Tevens kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking, vragen om beperking van de verwerkte persoonsgegevens en heeft u het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens, onder voorwaarden, over te dragen aan een andere partij.

U dient hiervoor een verzoek bij ons in te dienen via: info@kwkbv.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Intrekken toestemming:

U heeft te allen tijde het recht om een eventueel eerder gegeven toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens door onze organisatie in te trekken. Dit kan via onderstaande contactgegevens.

Klachten

Indien u van mening bent dat wij als organisatie de verwerking van uw persoonsgegevens niet op de wettelijk juiste manier verwerken of dat wij uw rechten als betrokkenen niet op de correcte manier faciliteren, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via onderstaande contactgegevens. Mocht dit voor u geen bevredigende oplossing bieden dan heeft u het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij onze organisatie in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Contactgegevens

Naam organisatie:                   KWK Huisvestingsregisseurs
Telefoonnummer:                    010 254 00 33
E-mailadres:                              info@kwkbv.nl
Website:                                    www.kwkbv.nl